welcome to LÊ THỊ HỒNG GẤM

Bí Thư Chi Bộ

Lê Thị Minh Châu
Lê Thị Minh Châu

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TP.HCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 028 39756506

Email liên lạc: chaulthg1234@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích